Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).
696-805-011
technikumodziezowe@gmail.com

Statut

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

par 1
1. Centrum nosi nazwę Centrum Kształcenia Zawodowego.
Dz.U.2019.320. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 luty 2019r. w sprawie ramowych statutów: Publicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego oraz publicznego Centrum Kształcenia Zawodowego.
Na podstawie art. 112 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz 996,1000,1290,1669 i 2245).
2. Typ placówki: Centrum Kształcenia Zawodowego.
3. Nadzór nad dzialalnością Centrum Kształcenia Zawodowego sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie ul. Ks. P. Ściegiennego 9.
Siedziba Centrum znajduje sie w Ciechanowie, ul. Władysława Reymonta 2.
4. Centrum używa pieczęci podłuznej o treści: Centrum Kształcenia Zawodowego, 06-400 Ciechanów, Wł. Reymonta 2.
5. Centrum prowadzi Barbara Rogowska zam. 06-400 Ciechanów, Wł. Reymonta 2, zwana dalej prowadzącą.

par. 2
1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) podstawie programowej kształcenia ogólnego i podstawie programowej kształcenia w zawodzie - należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie Prawo oświatowe,
2) słuchaczu - należy przez to rozumieć osobe zapisaną do Centrum na dowolną formę kształcenia i doskonalenia zawodowego z wolnego naboru lub skierowaną przez zamawiającego na zamówioną formę kształcenia,
3) nauczycielu - należy przez to rozumieć osobę prowadzącą kurs lub inną formę kształcenia lub doskonalenia - specjalistę z wymaganymi prawami kwalifikacyjnymi do prowadzenia tej formy zajęć.

par. 3 Cele i zadania
Cele i zadania Centrum Ksztalcenia Zawodowego:
Głównym celem działalności jest umożliwienie rozwoju osobowości oraz zdobywanie wiedzy, uzupełnianie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem wymogów i oczekiwań rynku pracy. Współpracujemy z pracodawcami, współpracujemy ze szkołami, współpracujemy z uczelniami oraz innymi. Centrum umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy teoretyczno-zawodowej, zajęć praktycznych, praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych, podwyższenie umiejętności zawodowych, pozostałych kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Kształcenie odbywa sie w zawodzie technik przemysłu mody, krawiec, podwyższenie umiejętności zawodowych w przemyśle lekkim, branży odzieżowej.

par. 4
1. Powyższe cele i zadania Centrum może realizować w systemie stacjonarnym dziennym lub zaocznym, w zależności od potrzeb słuchaczy i wymagań programowych, poprzez prowadzenie kursów kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w tym:
a) kurs kompetencji ogólnych,
b) kurs umiejętności zawodowych,
c) kurs kwalifikacyjny (A71, A74) w dwóch kwalifikacjach,
otrzymuje dyplom T.P.M.
d) w jednej kwalifikacji
krawiec
czeladnik
mistrz
e) kurs inny, umożliwiający uzyskanie i uzupełnienie wiedzy.

2. Innych form edukacyjnych branży odzieżowej.

par. 5
Do szczegółowych zadań należą:
kształcenie młodzieży i dorosłych,
kurs umiejętności zawodowych,
organizacja zajęc w systemie zaocznym i dziennym; zajęcia praktyczne są prowadzone wyłącznie jako stacjonarne,
zaspokojenie potrzeb społecznychw zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienia wiedzy i rozwoju sluchaczy,
turnusy dokształcenia reorii zawodowej młodocianych pracowników.
Ukończenie formy edukacji upoważnia do wydania zaświadczenia, określonego odrębnymi przepisami, zarejestrowanego w rejestrze wydanych zaświadczeń.
Egzaminy z poszczególnych kwalifikacji przeprowadzane są przez OKE z Warszawy w placówce Centrum Kształcenia Zawodowego w Ciechanowie ul. Władysława Reymonta 2.

par. 6
Adresatami ofert szkoleniowych są w szczególności:
a) uczniowie szkół średnich bez zawodu,
b) pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach w:
administacji państwowej,
handlu,
zamówieniach publicznych.
c) projektanci i styliści,
d) osoby indywidualne,
e) osoby pragnące zmienić zawód lub bezrobotne,
f) osoby pragnące założyć własne zakłady produkcyjne, usługowe
g) nauczyciele,
h) instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
i) zakłady i spółdzielnie odzieżowe,
j) inni.

par 7
Centrum może organizować i prowadzić pozaszkolne formy kształcenia z własnej inicjatywy lub na zlecenie urzędów, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób indywidualnych.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku- Centrum